Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

FORÆLDREUDVALG GENERELT

Ved skolestart ønsker nye familier tre udvalg, som de kunne tænke sig at arbejde i.
Kontoret fordeler herefter, evt. i samarbejde med  bestyrelsen, familierne så rimeligt som muligt.
Kontoret meddeler familien og udvalgsformanden, hvilket udvalg familien er blevet medlem af.
Det er bestyrelsen, der nedsætter udvalg - og der kan ved behov nedsættes nye udvalg.
 
De eksisterende udvalg fremgår af rullemenuen. Under hvert udvalg kan man læse nærmere om udvalgets opgaver og se, hvem der er medlem af udvalget. 
 
Organisering af udvalg
Udvalgene ledes hver især af en udvalgsformand m/k, der sørger for den nødvendige koordinering af udvalgets arbejde samt kontakten til skolens bestyrelse. Hvert efterår afholdes et fast årligt møde mellem bestyrelse og alle udvalgsformænd. 
 
Udvalgsformanden ....
a) koordinerer udvalgets opgaver mellem medlemmerne
b) kan indkalde alle udvalgsmedlemmer til møde efter behov
    - her kan f.eks. planlægges større arbejdsopgaver, dannes overblik over kompetencer og evt. uddelegeres ansvarsområder
      og arbejdsdage
    - der kan vælges eller genvælges formand, næstformand og besættes andre poster, som udvalget beslutter sig for
c) sørger for at indsamle alle medlemmers e-mail adresser og telefonnumre til kontoret, samt meddeler hvis formand og  
    evt. næstformand udskiftes
d) for rengøringsudvalget, husudvalget, udendørsudvalget og madudvalget sørger for, at der er én ansvarlig fra udvalget tilstede  
    på arbejdsdage
 
Økonomi
Teknik-, hus- og udendørsudvalg kan hver især bruge 7.000 kr. på materialer til vedligehold og småreparationer uden at koordinere økonomi med kontaktperson for bestyrelsen og/eller skoleleder. 
Traditions- og madudvalget koordinerer indkøb med kontoret. 
Rengøringsudvalget indkøber til almindeligt forbrug efter behov, større ting koordineres med kontaktperson i bestyrelsen og/eller skoleleder. 
 
For alle udvalg gælder det, at større reparationer eller projekter koordineres med kontaktperson i bestyrelsen og/eller skoleleder, 
som prioriterer ud fra en helhedsvurdering. Ideer og ønsker til nye projekter og ting kan fremlægges i løbet af året, men gerne inden
30. september før endelig budgetlægning for kommende kalenderår. 
 
Nøgler
Har udvalget brug for at komme ind på skolen udenfor åbningstid, aftales lån af nøgle med et bestyrelsesmedlem eller kontoret. 
 
At skifte udvalg
Skulle man ønske at skifte udvalg undervejs, kan de ske i forbindelse med, at nye forældre starter på skolen 1. april. Hvis man ønsker
at skifte udvalg, skal det ske på følgende måde:
a) man kontakter sin udvalgsformand og giver besked om, at man ønsker at skifte udvalg
b) man henvender sig på kontoret og afleverer 3 ønsker om nyt udvalg senest 15. marts